Strona główna    Historia    Regulamin    Zbiory    Czytelnictwo    Aktualności    Nowości    Trochę teorii   Publikacje    Linki    Lektury on-line    eWiadomości Literackie    Poradnik Maturzysty    Święto Bibliotek   Mapa    Szkoła   

P o r a d n i k    M a t u r z y s t y

Opracowania | Inne materiały | Przegląd prasy | Bibliografia załącznikowa w pytaniach |

Matura w Internecie
|  Z ostatniej chwili |  

Prezentacja Opis bibliograficzny w bibliografii załącznikowej

Opracowania

Do przygotowania prezentacji maturalnej z języka polskiego pomocne są opracowania utworów literackich, które znajdują się w bibliotece. Najbardziej poszukiwane i wartościowe są omówienia i analizy Biblioteki Narodowej, a także opracowania z serii: Biblioteka Analiz Literackich oraz Przewodnik po lekturach. W zestawieniu poniżej możesz sprawdzić, po jakie opracowania możesz sięgnąć.

Biblioteka Analiz Literackich

Przewodnik po lekturach

Biblioteka Narodowa

Andrzejewski J.: Popiół i diament

Andrzejewski J.: Bramy raju

Brecht B.: Dramaty

Balzac H.: Ojciec Goriot

Białoszewski M.: Poezje. Proza

Bułhakow M.: Mistrz i Małgorzata

Conrad J.: Lord Jim

Biblia. Nowy Testament

Dostojewski F.: Zbrodnia i kara

Dąbrowska M.: Noce i dnie

Camus A.: Dżuma

Gałczyński K.I.: Wybór poezji

Dąbrowska M.: Opowiadania

Corneille P.: Cyd

Homer: Iliada

Dickens Ch.: Klub Pickwicka

Goethe J.: Cierpienia młodego Wertera

Homer: Odyseja

Fredro A.: Śluby panieńskie

Kafka F.: Proces

Krasicki I.: Satyry i listy

Iwaszkiewicz J.: Opowiadania

Kochanowski J.: Fraszki. Pieśni

Leśmian B.: Wybór poezji

Iwaszkiewicz J.: Sława i chwała

Kochanowski J.: Psałterz Dawidów

Macpherson J.: Pieśni Osjana

Kochanowski J.: Odprawa posłów greckich

Konwicki T.: Kronika wypadków miłosnych

Mickiewicz A.: Konrad Wallenrod

Mickiewicz A.: Sonety krymskie

Krasicki J.: Poematy heroikomiczne

Mickiewicz A.: Pan Tadeusz

Miłosz Cz.: Poezje

Poeci polskiego baroku: Morsztyn, Naborowski, Potocki

Mickiewicz A.: Wybór poezji
Molier: Świętoszek
Molier: Skąpiec

Molier: Świętoszek

Nałkowska Z.: Granica

Morsztyn A.: Wybór poezji

Morsztyn J.A.: Poezje

Orzeszkowa E.: Opowiadania

Niekrasow M.: Wybór poezji

Nałkowska Z.: Granica

Pasek J.Ch.: Pamiętniki

Niemcewicz J.: Powrót posła

Nałkowska Z.: Medaliony

Kazimierz Przerwa-Tetmajer i Jan Kasprowicz

Puszkin A.: Wybór wierszy

Norwid C.K.: Wiersze

Przyboś J.: Awangarda Krakowska

Rej M.: Pisma wierszem

Orzeszkowa E.: Nad Niemnem

Rej M.: Krótka rozprawa. Zwierzyniec. Żywot człowieka poczciwego

Schiller F.: Zbójcy

Prus B.: Faraon

Sęp Szarzyński M.: Rytmy albo wiersze polskie

Słowacki J.: Fantazy

Prus B.: Lalka

Słowacki J.: Beniowski

Sofokles: Antygona

Reymont S.: Chłopi

Słowacki J.: Liryki

Witkiewicz S.I.: Wybór dramatów

Sienkiewicz H.: Quo vadis

Sołżenicyn A.: Jeden dzień Iwana Denisowicza

Wyspiański S.: Wesele

Słowacki J.: Balladyna

Żeromski S.: Nowele i opowiadania

Żeromski S.: Przedwiośnie

Słowacki J.: Kordian

 

 

Staff L.: Wiersze

 

Szekspir W.: Hamlet

 

Tołstoj L.: Wojna i pokój

 

Wyspiański: Wesele

 

Zapolska G.: Moralność pani Dulskiej

 

Żeromski S.: Przedwiośnie

 

Żeromski S.: Syzyfowe prace

 P r z e j r z y j    d o s t ę p n e   o p r a c o w a n i a !

 

 

Inne materiały

Oprócz opracowań utworów literackich w bibliotece i czytelni znajdziesz wiele innych materiałów, które pomogą Ci przygotować się do egzaminu maturalnego. Do najważniejszych należą:

 • przykłady prezentacji maturalnych z języka polskiego do wybranych tematów,szczegółowe porady, jak przygotować udaną wypowiedź (prezentację),

 • zasady opracowania bibliografii załącznikowej wraz z przykładami,

 • archiwalne numery czasopisma „Cogito” z omówieniem epok i motywów literackich, a także wybranych  lektur,

 • słowniki przydatne do opracowania literatury podmiotu do prezentacji: Szkolny leksykon motywów literackich, Słownik tematów literackich, Słownik bohaterów literackich,

 • bogaty dział w księgozbiorze: Twórcy literatury polskiej i obcej – do wyszukania literatury przedmiotu. W katalogu jest on oznaczony symbolami: 821.162.1(091)A/Z, 82(091)A/Z,

 • szczegółowe opracowania i omówienia epok literackich  - w czytelni, m.in. wielotomowa Historia Literatury Polskiej,

 • bogaty dział Historii sztuki – w czytelni: albumy malarstwa, leksykony, słowniki, monografie,

 • tekstowa kartoteka literacka, zawierająca artykuły, wywiady, opinie, recenzje na temat znanych autorów i ich utworów,

 • przykładowe arkusze maturalne do ćwiczeń,

 • informatory maturalne z poszczególnych przedmiotów,

 • informatory na studia, informator o zawodach, informacje i ulotki z wybranych uczelni w Polsce.

P r z y j d ź    i   p o s z u k a j    p o t r z e b n y c h    m a t e r i a ł ó w !

   

Przegląd prasy 

Język polski

 • Jak napisać wstęp do prezentacji? ("Cogito" - 5/2006, 6/2006)
 • Zbiór wywiadów z twórcami kultury i autorami lektur do prezentacji. Można dołączyć do bibliografii („Cogito” 6,7/2005 – dodatek).
 • Praktyczne porady na temat właściwego przygotowania prezentacji maturalnej i sposobów jej uatrakcyjnienia („Polonistyka” – dodatek nr 2 / listopad 2004; dodatek nr 4 / marzec 2005).
 • Materiały pomocnicze do prezentacji (obrazy i omówienia) w dodatkach „Cogito”: Antyk (9/2005), Średniowiecze (10/2005), Renesans (11/2005), Barok (12/2005).
 • Tematy maturalne: przegląd według lektur obowiązkowych („Cogito” 9/2005) – dodatek).
 • Jak stworzyć dobrą prezentację: przykład planu prezentacji, rozmowa o literaturze podmiotu, sposoby uatrakcyjnienia prezentacji ("Cogito" 16/2005).
 • Powtórka z lektur: Kordian, Pieśń o Rolandzie, Dzieje Tristana i Izoldy, Wielki testament Francois Villona ("Cogito" 1/2006); poezja Czesława Miłosza ("Cogito 6/2006).
 • Powtórka z epok w pigułce: Barok ("Cogito" 1/2006), Pozytywizm ("Cogito" 5/2006), Modernizm ("Cogito" 6/2006).

Języki obce

 • Wzory wypracowań z języka angielskiego i niemieckiego („Cogito” 8/2005 – dodatek).
 • Pełne opracowanie tematów z języka angielskiego w dodatkach „Cogito”: Świat przyrody (10/2005), Żywienie (11/2005), Dom (12/2005), Szkoła - przedmioty nauczania, oceny i wymagania,  życie szkoły (6/2005), Życie rodzinne i towarzyskie (1/2006), Świat przyrody (6/2006)  
 • Przykładowe arkusze maturalne z odpowiedziami („Cogito” – marcowy dodatek 2005).

Historia

 • W 2005 roku najlepiej wypadły egzaminy maturalne z historii w okręgu warszawskim: poziom podstawowy – 58,9%, poziom rozszerzony – 42,6%. Wyniki okręgu poznańskiego: poziom podstawowy – 50,6%, poziom rozszerzony – 32,9%. Omówienie wyników matury 2005 z historii – Kalwat Wojciech: Matura na trzy z plusem. „Mówią Wieki” 2005 nr 10 s. 48-51.
 • Rozmowa z wiceminister edukacji Anną Radziwiłł o nowej maturze z historii oraz omówienie egzaminu maturalnego („Mówią Wieki 4/2005).

Wiedza o społeczeństwie

 • Poradnik przedegzaminacyjny – Co należy wiedzieć o Polsce i świecie współczesnym? Zawiera omówienie 51 haseł, np. demokratyczny imperializm, globalizacja, koniunkturalizm, etos, ekumenizm, Lista Wildsteina, populizm („Polityka” 19/2005 – dodatek).
 • Przykładowe arkusze maturalne z odpowiedziami („Cogito” – marcowy dodatek 2005).

Matematyka

 • Przykładowe arkusze maturalne z odpowiedziami (”Cogito” – marcowy dodatek 2005).

P r z e g l ą d a j   c z a s o p i s m a   w   c z y t e l n i !

 

Bibliografia załącznikowa w pytaniach

 

Zasady sporządzania opisów bibliograficznych oraz linki do materiałów w Internecie zostały omówione w dziale Trochę teorii.

W trakcie tegorocznego opracowywania bibliografii najczęściej szukano w bibliotece rozwiązania następujących problemów:

 

1. Jak należy postąpić w przypadku, gdy książka nie ma roku wydania (nie można go znaleźć)?

 • Należy sprawdzić również w metryczce książki (nie sugerować się tylko kartą tytułową).
 • Można podać rok copyright (np. cop.1997) – jeśli jest podany.
 • Jeżeli książka jest z biblioteki szkolnej, sprawdzić w katalogu na karcie katalogowej książki.
 • W przypadku książki wypożyczonej z innej biblioteki odszukać książkę w katalogu KaRo – Katalogu Rozproszonym Bibliotek Polskich i sprawdzić jej opis na karcie.

 

2. Co zrobić, gdy książka nie ma ISBN?

 

Obowiązek podawania numeru ISBN wprowadziła dopiero norma opisu bibliograficznego z 1982 roku. Na świecie numer ISBN obowiązuje od połowy lat siedemdziesiątych. W Polsce upowszechnił się od 1980 roku. Dlatego wcześniejsze wydania książek nie posiadają numeru ISBN.

 

3. Jak opisać w bibliografii jedno opowiadanie zamieszczone w zbiorze opowiadań?

 

Jako fragment książki, np.

Borowski Tadeusz: Wybór opowiadań. 2000. Dzień na Harmenzach, s. 15-24

 

4. Skąd wziąć dane do opisu bibliograficznego książki, która już została zwrócona do biblioteki, a biblioteka znajduje się w innym mieście?

 

Trzeba odnaleźć to samo wydanie książki w katalogach on-line bibliotek w Polsce, np. w katalogu Biblioteki Narodowej lub katalogu KaRo.   

 

5. Jaka jest różnica między bibliografią podmiotu a bibliografią przedmiotu?

 

Bibliografia podmiotu – to spis tekstów, którym poświęcasz pracę (prezentację). Mogą to być teksty literackie (powieści, wiersze), a także plastyczne (reprodukcje obrazów, ilustracje dzieł architektury itp.), muzyczne, filmy.

 

Bibliografia przedmiotu – to spis wykorzystanych opracowań związanych z tematem pracy (prezentacji) – książki, artykuły z czasopism, publikacje w Internecie.

 

Porównaj w przykładowej bibliografii (niepełnej) dotyczącej tematu: 

Wizja historii Polski w literaturze i malarstwie  

 

 

Bibliografia podmiotu:

 

 1. Asnyk A.: Wybór wierszy. 1997. Sonet XIII (Przeszłość nie wraca...), s. 74.
 2. Bursa A.: Likwidacja zakładu dla umysłowo chorych w Kobierzynie przez Niemców [online] [dostęp 8 października 2005]. Dostępny w Internecie: http://www.poema.art.pl/site/itm_12802.html.
 3. Kaczmarski J.: Stańczyk [online] [dostęp 8 października 2005]. Dostępny w Internecie: http://www.kaczmarski.art.pl/tworczosc/wiersze_alfabetycznie/kaczmarskiego/s/stanczyk.php
 4. Pasek J.Ch.: Pamiętniki. Wyd. 12. 1987. ISBN 83-06-01577-0.
 5. Matejko J.: Stańczyk w czasie balu na dworze królowej Bony wobec straconego Smoleńska [il.] [online] [8 października 2005]. Dostępny w Internecie: http://www.pinakoteka.zascianek.pl/Matejko/Images/Stanczyk.jpg.

   

Bibliografia przedmiotu:

 

 1. Bałus W.: Sztuka. W: Pozytywizm. Pod red. Anny Skoczek. 2004, s. 95-128.
 2. Czapliński W.: Wstęp. W: Pasek J.: Pamiętniki. Wyd. 3. 1952, s. III-LV.
 3. Głowiński M.: Dzień Ulissesa i inne szkice na tematy niemitologiczne. Wyd. 2. 2001. Notatki o kwadraturze koła, s. 70-77.
 4. Wołk M.: Poezja w historii. „Polonistyka” 2004 nr 1 s. 43-48.

 

J e ż e l i   m a s z   w ą t p l i w o ś c i,   p y t a j   w   b i b l i o t e c e   l u b   p r z e ś l i j   p y t a n i e!

 

 

 

Matura w Internecie

 • Informacje na temat egzaminu maturalnego w 2008 roku, w tym harmonogram egzaminów (źródło: CKE).

   
 • Informacja dla zdającego egzamin maturalny (źródło: CKE). 

   

 • Zmiany w maturze od 2007 roku (źródło: CKE).
   

 • Materiały i przybory pomocnicze dla zdających maturę w 2007 roku (źródło: OKE Poznań).

  egzaminu maturalnego.
   
 • Biuletyny maturalne (źródło: CKE).
   
 • Przykładowe arkusze dla poziomu rozszerzonego (źródło: OKE Poznań).

   
 • W 2007 roku będą arkusze równoległe, czyli różne warianty zadań (źródło: CKE).
   

 • Centralna Komisja Maturalna uruchomiła specjalny serwis dla maturzystów (źródło: CKE).
   

 • Informatory maturalne z poszczególnych przedmiotów (do pobrania pliki w formacie PDF). Źródło: Centralna Komisja Egzaminacyjna.
   
 • Motywy literackie oraz związane z nimi utwory literackie. 
   
 • Prezentacje – wzory do około 100 tematów. Źródło: strona www czasopisma „Cogito”.
   
 • Galeria Malarstwa Polskiego zawiera krótkie biografie i obrazy najbardziej znanych polskich artystów (m.in. Chełmoński, Malczewski, Matejko, Wyspiański, Witkiewicz, Gierymski).


W y k o r z y s t a j   m a t e r i a ł y   z   I n t e r n e t u!

   

Z ostatniej chwili

Wśród nowości:

 • Można wypożyczyć do domu najnowsze biuletyny maturalne (z przykładowymi arkuszami egzaminacyjnymi) otrzymane z CKE:
         - chemia (zawiera m.in. wskazówki, jak rozwiązywać zadania maturalne),
           - historia (zawiera wskazówki: jak ćwiczyć rozwiązywanie zadań z mapą, obrazem, tabelą; jak ćwiczyć analizę materiałów źródłowych i pisanie wypracowań; przykładowe ocenione wypracowanie na temat roli miast w kształtowaniu się gospodarki i kultury średniowiecznej Europy),
           - fizyka i astronomia,
         - historia sztuki,
         - język niemiecki (zawiera wskazówki, jak napisać rozprawkę i recenzję - filmową, teatralną, dzieła literackiego),
         - język hiszpański,
         - czytanie ze zrozumieniem (zawiera wskazówki, jak czytać i rozumieć tekst źródłowy, dzieła sztuki).
   


P r z e g l ą d a j   n o w o ś c i!